Prawo Karne

W sprawach karnych bardzo często o wyniku całego procesu decyduje treść pierwszego przesłuchania w sprawie i pierwszych czynności w sprawie. Dlatego z posiadanego doświadczenia wiem jak niezwykle istotny jest kontakt z adwokatem na samym początku sprawy karnej. Zbyt późny kontakt może znacznie skomplikować linię obrony. Dlatego w takich sytuacjach osoba, która została zatrzymana nie powinna zwlekać, tylko kontaktować się z adwokatem.

Sprawy karne bywają często skomplikowane i mogą trwać latami. Co ważne, wymagają specjalnego podejścia, ze względu na specyfikę postępowania karnego. Kancelaria oferuje usługi w zakresie obrony jak i reprezentacji ofiary przestępstwa od początku do końca, opracowując najlepszą strategię działania dla klienta.

prawo karne adwokat kijak

Adwokat Beata Kijak świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń. Obrona przed sądem, apelacja, dozór elektroniczny wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Jeśli szukasz doświadczonego adwokata od sprawach karnych w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej i miejscowościach ościennych skontaktuj się z naszą kancelarią.

Odpowiem na często zadawane pytania :

Tak. Już podczas pierwszej czynności, np. zatrzymania mamy prawo żądać kontaktu z adwokatem. Dlatego obrońca może reprezentować podejrzanego przy każdej czynności procesowej, przy czym może działać tylko na jego korzyść. Udział obrońcy nie wyłącza osobistego udziału podejrzanego. Obrońca może składać w imieniu podejrzanego wszelkie wnioski procesowe i odbierać pisma procesowe. Pamiętaj ! sam brak obrońcy podczas pierwszego przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym podejrzanego nie stanowi przeszkody do wykorzystania na rozprawie złożonych w takich warunkach jego wyjaśnień.

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna (np. spółka z o.o.), której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzony jest stroną postępowania do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego. Pokrzywdzony, który chce być stroną postępowania w toku postępowania sądowego musi zgłosić wstąpienie do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy.  Wówczas zajmuje miejsce obok prokuratora (lub zamiast niego), może zadawać pytania. Może również zgłaszać wnioski, wypowiadać się na temat przeprowadzonych dowodów. Oskarżyciel posiłkowy może być reprezentowany przez adwokata.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne:

– jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,

– okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Stwierdzenie braku wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu nie jest uzależnione od przyznania się sprawcy do popełnienia czynu,

sprawca nie był  karany za przestępstwo umyślne.

– właściwości i warunki osobiste  sprawcy oraz dotychczasowy sposób jego życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. !

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

– orzeczona kara nie przekracza roku (1 rok);

sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności;

jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy  celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa

Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy. W szczególności jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Obecne przepisy wykonawcze wyróżniają dwie sytuacje związane z odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Sytuacje, w których Sąd musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności (przesłanki obligatoryjne) i kiedy z różnych względów może to zrobić (przesłanki fakultatywne).

Sąd obligatoryjnie odracza wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Odroczenie następuje wówczas do czasu ustania przeszkody. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Pozostałe Specjalizacje

Rozwody

Zapewniam praktyczną pomoc w zakresie rozwodów, separacji, podziału majątku.

Prawo Rodzinne

Reprezentacja w sprawach rodzinnych m.in. w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów

Potrzebujesz pomocy prawnej? Przedstaw mi swoją sprawę.